روند مونیخ

طرح ایده های جدید

Munich process

Exploring New Ideas

تماس با ما

داکتر عبدالله رحیمی

رئیس
 • ایمیل آدرس: - dr.rahimi@munichprocess.com
 • شماره تماس:- +4917662639137

داکتر حسین یاسا

هماهنگ کننده
 • ایمیل آدرس: - dr.yasa@munichprocess.com
 • شماره تماس: - +4917687634289

سخی سلطانی

معاون رئیس
 • شماره تماس: - +4917668003751
 • ایمیل آدرس: - zahhedi@gmail.com

عابد امین

مسئول رسانه ها
 • ایمیل آدرس: - sabidmin@munichprocess.com
 • شماره تماس:- +4917688835774

حسین شفیعی

مسوول مالی
 • ایمیل آدرس: - shafii_hosein@yahoo.com
 • شماره تماس: -  +4917661981019

سمیع طالقانی

روابط عمومی
 • ایمیل آدرس: - @
 • شماره تماس: -  #