روند مونیخ

طرح ایده های جدید

Munich process

Exploring New Ideas

کنفرانس بین المللی

افغانستان: راهی به سوی موفقیت

26-27 اسد، 1392

کنفرانس بین المللی "افغانستان: راهی به سوی موفقیت" در مقطع خاصی از حیات سیاسی مردم ما برگزار می­گردد که از یک طرف جهانیان از ماموریت طولانی و فرسایشی و تا حدودی بی نتیجه شان در افغانستان خسته شده، و از سوی دیگر مردم رنج کشیده ما باز هم سر دو راهی خطرناکی قرار گرفته اند. باز هم همان خطر بزرگ که افغانستان را از لحاظ فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بارها ویران نمود و حسن همزیستی را میان مردم با هم برادر به شدت آسیب رساند. تصور رفتن به همان مراحل ویرانگر مردم را به وحشت خاصی فرو می­برد که این بار طول و عرض خرابی ها به کجا خواهد رسید.

افغانها و جامعه جهانی هر دو در سردر گمی عمیق بسر می­برند و سر نخ را گم کرده اند که چگونه از بحران های احتمالی جلوگیری کنند و پروسه ای که به بیراهه کشانیده شد چگونه باز به سوی مسیر اصلی اش باز گردانیده شود که عبارت بود از خوشبختی و رفاه مردم افغانستان.

اما برخی از افغانهای صاحب­نظر و خیراندیش هنوز هم ناکامی را قطعی نمی­دانند و معتقداند که با اصلاحات منطقی و کارایی سیاسی و اداری می شود جلوی بحران های احتمالی در همه عرصه های زندگی را گرفت و به دغدغه ها و سردرگمی هایی که دامن گیر مردم و جهان است پاسخ قانع کننده داد.

روند مونیخ هم معتقد به تلاش های صادقانه در همین راستا است و کنفرانس متذکره را به حیث یک گام سازنده در همین جهت سازمان داده است.

گرچه دامنه مشکلات چنان وسیع است که پاسخ دادن در مقابل آن با برگذاری فقط یک کنفرانس محال است اما باز هم می­شود با مخاطب کردن چند تا از سوژه های اصلی و کلیدی بار آنرا تا حدودی کاهش داد.

در کنفرانس افغانستان : راهی به سوی موفقیت به تاریخ 26-27 اسد سال 1392 هجری شمسی که برابر است با 17-18 آگست 2013 میلادی در شهر مونیخ آلمان برگزار میگردد، برخی از دانشمندان و صاحب نظران بین المللی اشتراک مینمایند  و در موارد ذیل به بحث و تبادل نظر می پردازند؛

  1. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده
  2. پروسه صلح/ آشتی ملی بامخالفان
  3. نظام پارلمانی، گزینه ای بهتر از ریاست جمهوری
  4. غیر متمرکز سازی، گزینه ای بهتر از نظام بسیط مرکزی

روند مونیخ معتقد است با نتایج کنفرانس می توان به افغانها و جامعه جهانی کمک نمود تا با تدوین یک استراتیژی جدید اما کارا به چالش های موجود و پس از خروج نیروهای بین المللی کمک و همکاری(آیساف) افغانستان را از خطر هایی جدی نجات دهد که وحدت ملی ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را به طور جدی تهدید می­کنند.