روند مونیخ

طرح ایده های جدید

Munich process

Exploring New Ideas

روند مونیخ

در آمد

روند مونیخ که یک سکوی غیر انتفاعی است، در نظر دارد که در میان روشنفکران، سیاست مداران، دانشمندان و محصلین افغانی پیرامون مسایل و چالشهای افغانستان در عصر جدید، گفتگوی موثری را به راه بیاندازد. دست اندر کاران این تشکیلات غیر انتفاعی را عقیده بر آن است که برخی از اهداف مهمی توافقنامه تاریخی بن که دوازده سال قبل در 21 نوامبر 20012 میلادی میان طرفین افغان و جامعه جهانی امضا گردیده بود تا هنوز ناتکمیل مانده است و تا هنوز بدبختیهای که برخواسته از بجرانهای دهه های گذشته بود کماکان دامنگیر مردم افغانستان میباشد و بنظر می رسد که  روند کنونی افغانها را به طور شدید صدمه میرساند و افغانستان را به سرعت به طرف بی ثباتی و چاله های سیاسی سوق می دهد.

 

به منظور بیرون رفت از بن بست سیاسی فعلی، برخی ازافغانهای مقیم خارج قدم به پیش برداشته اند تا با تلاشهای مخلصانه افغانهای صاحب نظر، دانشمند و  حاضر در عرصه سیاسی را دور یک میز گرد آوردند تا در موارد چگونگی بدست آوردن زندگی صلح آمیز، متعادل، آبرومندانه و احترام متقابل برای هر فرد افغان در کشور، بحث و تبادل نظر نمایند.

پروسه مونیخ قصد دارد که در مورد مسایل مهم سیاسی وفرهنگی برای همه افغانها بدون در نظرداشت نژاد، زبان، مذهب و وابستگی های سیاسی کمک نماید.  

چشم انداز آینده

افغانستان باید کشوری باشد که،

اهداف/مقاصد